Zasady współpracy

Zaufanie
Wzajemne zaufanie wymaga nie tylko czasu, ale przede wszystkim jasnych zasad współpracy eliminujących wątpliwości i nieporozumienia. Klient musi być pewien, że adwokat kieruje się jego dobrem, a powierzane mu informacje wykorzystane zostaną jedynie w jego interesie. W naszej działalności przestrzegamy surowych zasad etycznych wyznaczonych przez przepisy Kodeksu etyki radców prawnych, w tym w szczególności tych dotyczących konfliktu interesów oraz przestrzegania tajemnicy zawodowej. Gwarantuje to zachowanie w tajemnicy ujawnionych nam informacji iad dokumentów.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Członkowie korporacji radców prawnych swym działaniem gwarantują wysoką jakość świadczonych usług prawnych. Każdy radca prawny jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa. Suma ubezpieczenia stanowi należytą gwarancje zaspokojenia ewentualnych roszczeń naszych Klientów.

Masz prawo wiedzieć
Specyfika usług prawnych powoduje, że często Klient nie posiada wiedzy jakie kroki i kiedy, podejmowane są w jego imieniu. Szanujemy to, że masz prawo wiedzieć co, kiedy i jak robimy w twojej sprawie. Dlatego też na życzenie klienta informujemy go drogą elektroniczną o podejmowanych przez nas działaniach. Pełna przejrzystość świadczonych usług pozwala Państwu na ocenę rzetelności, terminowości i poziomu merytorycznego świadczonych usług.

Modele współpracy i wynagrodzenia
W zależności od konkretnego przypadku i potrzeb Klienta nasza kancelaria stosuje następujące modele współpracy i powiązane z nimi zasady ustalania wynagrodzenia. Proponowanymi przez nas modelami są:

  1. Rozliczenie z uwzględnieniem ilości godzin efektywnej pracy poświęconych na wykonanie powierzonego zadania lub zadań. W systemie tym usługi świadczone dla naszych Klientów rozliczane są na podstawie faktycznie przepracowanego czasu pracy, przy czym do każdej faktury dołączana jest szczegółowa specyfikacja zawierająca wykaz wykonanych czynności oraz datę i czas ich wykonania.
  2. System ryczałtowy – stałej obsługi prawnej, w którym pobierane jest miesięczne wynagrodzenie w ustalonej przez strony kwocie, niezależnie od ilości czasu poświęconego na obsługę danego Klienta w danym okresie rozliczeniowym. Ustalenie kwoty ryczałtu jest możliwe po ocenie przez strony rzeczywistych potrzeb Klienta, co z reguły ma miejsce dopiero przy uwzględnieniu liczby godzin pracy przeznaczonych na realizację zadań powierzonych przez Klienta ujętych w fakturach za pierwsze miesiące współpracy. Ta forma współpracy dedykowana jest w szczególności podmiotom gospodarczym, dla których niezwykle ważnym jest zapewnienie stałej i kompetentnej pomocy prawnej.
  3. Wynagrodzenie umowne za wykonanie konkretnej czynności w wysokości uzgodnionej z Klientem, należne bez względu na wymiar czasu pracy poświęconego na dokonanie tej czynności. Ten sposób wynagradzania dotyczy w szczególności czynności jednorazowych jak sporządzenie opinii prawnej, pisma procesowego itp.

Ceny
Stawki naszego wynagrodzenia ustalane są indywidualnie z danym Klientem. Zapewniamy jednak, iż są one przystępne nie tylko dla większych podmiotów, ale i osób fizycznych, a ich wysokością mogą być Państwo miło zaskoczeni. W tej kwestii pozostajemy otwarci na oczekiwania naszych obecnych i przyszłych klientów, a podmioty stale korzystające z naszych usług mogą być pewne rabatów związanych przede wszystkim z długością okresu naszej dobrej współpracy. Wysokość naszego wynagrodzenia ustalana jest przy tym z uwzględnieniem ilości i rodzaju zleconych zadań, stopnia ich skomplikowania oraz miejsca wykonywania danej usługi.