Nasze usługi

Koncentrujemy się przede wszystkim na kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Z entuzjazmem podejmujemy się także świadczenia pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych.

W ramach prowadzonej obsługi prawnej oferujemy tak pomoc w sprawach związanych z codzienną działalnością przedsiębiorstwa, reprezentację klientów w kontaktach i sporach z podmiotami trzecimi (w tym przed sądami i urzędami), a także prowadzenie spraw na etapie postępowania egzekucyjnego zmierzającego do zaspokojenia roszczeń naszych Klientów.

Nasze działania przyjmować mogą następujące formy:

 • Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców
 • Udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych
 • Prowadzenie negocjacji handlowych i ugodowych w imieniu klienta
 • Sporządzanie umów handlowych oraz porozumień pozasądowych
 • Zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz przed sądami polubownymi, a także w postępowaniach przed organami administracji publicznej
 • Bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawa, które dotyczą działalności Klienta

Naszym klientom oferujemy między innymi kompleksową pomoc w następujących zakresach:

 1. Obsługa podmiotów gospodarczych
  Zakres świadczonych usług obejmuje wszechstronną pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej. W zakres świadczonej pomocy wchodzą w szczególności takie działania jak:

  • Opiniowanie i sporządzanie projektów umów
  • Nadzór prawny nad bieżącą działalnością Klienta
  • Prowadzenie w imieniu Klienta korespondencji z partnerami handlowymi
  • Prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji także w celu osiągnięcia ugody lub w postępowaniu egzekucyjnym
  • Windykacja należności
  • Reprezentacja przedsiębiorcy przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej
 2. Rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Klientom planującym dopiero rozpoczęcie działalności gospodarczej oferujemy pomoc prawną obejmującą między innymi:

  • Doradztwo co do formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz wymogów prowadzenia działalności gospodarczej
  • Zakładanie spółek prawa handlowego oraz spółek cywilnych
  • Tworzenie projektu umowy spółki lub statutu
  • Tworzenie przedstawicielstw i oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce
  • Pomoc w uzyskaniu koncesji, zezwoleń, licencji i innych, wymaganych przy rozpoczęciu działalności gospodarczej
 3. Prawo spółek
  Z natury rzeczy prawo spółek jest jedną z naszych podstawowych specjalizacji. Jest to nieodłączny element obsługi prawnej świadczonej na rzecz Klientów prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego. Doradztwo prawne w tym zakresie obejmuje w szczególności takie czynności jak:

  • Bieżąca obsługa organów spółki (w szczególności Biura Zarządu)
  • Tworzenie, likwidacja, łączenia, podziały i przekształcenia spółek prawa handlowego
  • Reprezentacja spółki w postępowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz przygotowywanie wymaganej dokumentacji
  • Przygotowywanie projektów uchwał organów spółki oraz dokumentacji dotyczącej posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
  • Przygotowywanie i obsługa zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy (w tym przygotowywanie uchwał zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy)
  • Reprezentacja wspólnika (akcjonariusza) na zgromadzeniu wspólników oraz walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
  • Reprezentacja wspólnika wobec organów spółki
  • Pomoc prawna w zakresie przekształceń własnościowych spółek prawa handlowego
  • Prowadzenie badania stanu prawnego spółek (due dilligence)
  • Sporządzanie regulaminów pracy zarządu oraz rady nadzorczej
  • Projektowanie zmian umowy spółki lub statutu
  • Zbycie udziałów i akcji, tworzenie nowych udziałów i akcji oraz umorzenie udziałów i akcji,
  • Wyłączenie wspólnika ze spółki
 4. Postępowanie upadłościowe i naprawcze
  Podmiotom borykającym się z poważnymi problemami finansowymi jak i tym, posiadającym nierzetelnych lub niewypłacalnych dłużników, oferujemy wszechstronną obsługę prawną w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego. Świadczona przez nas pomoc prawna obejmuje w szczególności:

  • Doradztwo prawne z zakresu postępowania upadłościowego i naprawczego
  • Reprezentacja wierzycieli i dłużnika w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
  • Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości
  • Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 5. Prawo cywilne, spadkowe oraz rodzinne
  Kluczowym elementem naszych usług jest pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego. Dla naszych Klientów nie będących podmiotami gospodarczymi świadczymy pomoc prawną z zakresu prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego. Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • Sporządzanie i negocjowanie umów
  • Dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
  • Dochodzenie roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych, z tytułu ubezpieczeń rzeczowych i osobistych oraz z tytułu błędów w sztuce lekarskiej
  • Sprawy o ochronę dóbr osobistych
  • Doradztwo w zakresie praw i obowiązków spadkobierców
  • Reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa spadkowego, a w szczególności w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek oraz dochodzenia roszczeń na podstawie testamentu
  • Sporządzanie projektu testamentu
  • Sporządzanie umów spadkowych
  • Wykonawstwo testamentu
  • Reprezentacja w negocjacjach pozasądowych oraz reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności w sprawach o rozwód, separacje, unieważnienie małżeństwa, alimenty, o podział majątku oraz o zaprzeczenie i ustalanie ojcostwa i macierzyństwa
  • Sporządzanie projektów statutów stowarzyszeń i fundacji oraz reprezentacja w postępowaniu rejestrowym
 6. Prawo zamówień publicznych
  Nasze usługi kierujemy tak do Klientów świadczących usługi na rzecz podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, jak i do podmiotów wykorzystujących środki publiczne (między innymi organy administracji samorządowej). Nasze działania obejmują w szczególności:

  • Doradztwo w zakresie procedur przetargowych
  • Pomoc prawna w przygotowaniu oferty
  • Sporządzanie protestów, odwołań i skarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • Reprezentowanie klienta w postępowaniu przetargowym
 7. Prawo konsumenckie
  Naszym klientom oferujemy wszechstronną i popartą bogatym doświadczeniem pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z tytułu rękojmi, niezgodności towaru z umową oraz gwarancji jakości. Nasze usługi obejmują:

  • Doradztwo w zakresie praw konsumenta
  • Reprezentowanie konsumentów w dochodzeniu roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmia) jak i gwarancji
  • Reprezentowanie konsumentów w postępowaniach o uznanie postanowień wzorców umownych za niedozwolone
 8. Sprawy rejestrowe
  Naszym klientom oferujemy kompleksową pomoc dotyczącą spraw rejestrowych, obejmującą przygotowywanie wniosków oraz dokumentacji w sprawach takich jak:

  • Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – KRS (rejestr przedsiębiorców, rejestr fundacji i stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych, rejestr dłużników niewypłacalnych)
  • Wpis do rejestru zastawów
  • Wpis do księgi wieczystej
 9. Prawo budowlane, obrót i zarządzanie nieruchomościami
  Świadczymy pomoc prawną w zakresie obsługi procesów inwestycyjnych. Doradzamy
  i bierzemy udział w negocjacjach na różnych etapach projektu inwestycyjnego. Doradzamy także w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami, a także zarządem już powstałych inwestycji. Nasze usługi obejmują:

  • Ustalanie stanu prawnego nieruchomości
  • Doradztwo prawne w zakresie zagospodarowania i zarządzania nieruchomością
  • Reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi oraz urzędami administracji publicznej w procesie inwestycyjnym, w szczególności w procesie ubiegania się o wydanie warunków zabudowy, uzyskanie pozwolenia budowlanego i innych niezbędnych zezwoleń
  • Przygotowywanie i analiza dokumentów (umów) niezbędnych przy realizacji procesu inwestycyjnego
  • Reprezentacja Klienta w negocjacjach z wykonawcami, podwykonawcami oraz inwestorem
  • Reprezentacja Klienta w sporach o roszczenia powstałe w związku z inwestycją budowlaną
  • Przygotowywanie wszelkich umów związanych z najmem oraz dzierżawą nieruchomości
  • Reprezentacja klienta w sporach z najemcami lub dzierżawcami
 10. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  Nieodłącznym elementem pomocy prawnej świadczonej na rzecz podmiotów gospodarczych jest prawo pracy. Oferujemy kompleksową obsługę prawną pracodawców w tym zakresie. Działamy również w imieniu pracownika, reprezentując go w kontaktach z pracodawcą, a także przed sądami w sprawach dochodzenia roszczeń pracowniczych. Zakres naszych usług obejmuje:

  • Sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich oraz umów o zakazie konkurencji
  • Pomoc prawna w sprawach o mobbing, odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, umowy o zakazie konkurencji
  • Reprezentacja pracodawcy w kontaktach ze związkami zawodowymi
  • Reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi w sprawach pracowniczych i w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
  • Reprezentacja przedsiębiorcy w postępowaniu z udziałem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Reprezentacja przedsiębiorcy w sporach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych
  • Sporządzanie projektów wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy takich jak:
   • Regulamin pracy
   • Regulamin wynagradzania
   • Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
   • Układ zbiorowy pracy
   • Regulamin premiowania
   • Regulamin BHP
  • Doradztwo w procesie restrukturyzacji zatrudnienia
  • Doradztwo i reprezentacja klienta w procesie zwolnień grupowych
 11. Prawo administracyjne
  W zakresie naszych usług świadczymy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego (prawo samorządowe, sprawy stanu cywilnego i inne). W zakres świadczonych usług wchodzi między innymi:

  • Reprezentacja klienta w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz sądami administracyjnymi
  • Sporządzanie odwołań i zażaleń w postępowaniu administracyjnym, a także skarg i skarg kasacyjnych w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 12. Prawo podatkowe, bankowe, dewizowe, wekslowe
  Naszym Klientom oferujemy pomoc prawną obejmującą między innymi:

  • Doradztwo prawne w zakresie prawa podatkowego
  • Doradztwo prawne w zakresie prawa bankowego, dewizowego, wekslowego i czekowego
 13. Prawo konkurencji
  Świadczone przez nas usługi obejmują w szczególności:

  • Doradztwo oraz reprezentację Klienta w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji
  • Reprezentacja Klienta w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 14. Windykacja długów
  Klientom zainteresowanym windykacją należnych im wierzytelności oferujemy wszechstronne usługi obejmujące:

  • Sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty
  • Prowadzenia negocjacji z dłużnikami
  • Doradztwo oraz reprezentowanie Klienta w postępowaniu egzekucyjnym
  • Reprezentacja wierzyciela/dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym