Jak uzyskać prawo do kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania

Jak uzyskać prawo do kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania.

Wielokrotnie zdarza się, iż sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem trwają długimi miesiącami. Powodem takiego stanu rzeczy są antagonizmy występujące bardzo często pomiędzy rodzicami. Tak np. w Sądzie Rejonowym w Tychach (ale i w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach) zdarzają są przypadki spraw prowadzonych nawet ponad rok!

Ustalenie kontaktów z dzieckiem jest jednak możliwe także przed zakończeniem postępowania, na czas jego trwania. Daje to szansę na budowanie relacji z dzieckiem nawet pomimo tego, że sprawa jeszcze się ciągnie i oddala ryzyko osłabienia więzi już istniejącej.

Aby uzyskać prawo do kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania konieczne jest złożenie wnio­sku o udzie­le­nie zabez­pie­cze­nia kon­tak­tów w try­bie art. 730 § 1 i następne kodeksu postępowania cywilnego. Wniosek taki może zostać wnie­siony w każdym przypadku, gdy jedno z rodziców nie ma jeszcze ustalonych kon­tak­tów z dziec­kiem lub gdy kontakty te uniemożliwia ten z rodziców pod którego opieką dziecko pozostaje.

Gene­ralnie wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem składa się w sądzie rejo­no­wym (wydziale rodzin­nym i nie­let­nich), przed któ­rym toczy się postę­po­wa­nie. Wniosek taki może być zło­żony także w toku postę­po­wa­nia o orzeczenie rozwodu (w takim przypadku sądem wła­ści­wym do roz­po­zna­nia wnio­sku będzie ten właśnie sąd okrę­gowy, przed któ­rym toczy się sprawa o rozwód).

Prócz wymogów przewidzianych dla pism procesowych wniosek powinien dokładnie określać sposób zabezpieczenia, tzn. powinien dokładnie wskazywać w jakich dokładnie okresach czasu, w jakich dniach, godzinach powinny odbywać się kontakty.

Każdy wniosek o zabez­pie­cze­nie kontaktów na czas postępowania powi­nien zawierać uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wydanie postanowienia o zabezpieczeniu kontaktów. Trzeba zatem jedynie uprawdopodobnić (a nie udowodnić!), że istnieją przyczyny powodujące, że koniecznym jest zabez­pie­czenie kon­taktów jesz­cze przed wyda­niem osta­tecz­nego rozstrzygnięcia.