Czy każde stowarzyszenie składa sprawozdanie finansowe do KRS?

Nie. Sprawozdanie finansowe do KRS składa tylko stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarcza. Każde stowarzyszenie musi jednak złożyć sprawozdanie do Urzędu Skarbowego.

Na podstawie art. 80 ust. 3 ustawy o rachunkowości, do jednostek niebędących spółkami handlowymi, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, nie stosuje się przepisów rozdziału 6 i 7 ustawy (rozdział 6 dotyczy skonsolidowanych sprawozdań finansowych, natomiast rozdział 7 zawiera przepisy dotyczące badania i ogłaszania sprawozdań).

Obowiązek złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego rocznego sprawozdania wraz z innymi wymaganymi dokumentami uregulowany został w art. 69 ustawy o rachunkowości.

Z przepisu tego wynika, że kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 – także sprawozdanie z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Wymieniony przepis znajduje się jednak w rozdziale 7 ustawy, a tym samym nie ma on zastosowania do stowarzyszenia prowadzącego wyłącznie działalność statutową (nie stosujemy go do stowarzyszeń, które nie prowadzą działalności gospodarczej).

Przypomnę tylko, że stowarzyszenie, które wykonuje wyłącznie działalność statutową prowadzi księgi rachunkowe i sporządza roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. nr 137, poz. 1539).